Zwrot kosztów podróży świadków

Zasady zwrot kosztu podróży świadków

 1. Świadkowi, który stawił się na wezwanie Sądu, zamieszkałemu poza granicami miejscowości Gniezno przysługuje zwrot kosztów podróży do Sądu lub miejsca czynności sądowej według następujących zasad:
  • a) Zwrot kosztów przejazdu własnym pojazdem obliczony jako dwukrotność iloczynu przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr
  • b) Odległość między miejscowościami ustalana jest na podstawie optymalnej trasy przejazdu publikowanej na stronie internetowej www.maps.google.pl
  • c) W przypadku przejazdu kilku osób jednym samochodem zwrot kosztów podróży przysługuje tylko właścicielowi samochodu.
  • d) Wraz z wnioskiem o zwrot kosztów przejazdu własnym pojazdem świadek winien okazać dowód rejestracyjny pojazdu, jako potwierdzenie odbycia podróży.
  • e) Zwrot kosztów podróży innym środkiem transportu (autobus, pociąg w przedziale klasy 2) w wysokości faktycznie poniesionych racjonalnych i celowych wydatków udokumentowanych biletami.
  • f) Należności wymienione wyżej przysługują również osobie towarzyszącej świadkowi, jeżeli świadek nie mógł stawić się bez opieki tej osoby.
  • g) Należności, o których mowa wyżej Sąd przyznaje na wniosek, składany niezwłocznie lub pisemnie w terminie zawitym 3 dni od dnia stawienia się na wezwanie Sądu. Wzór wniosku o zwrot kosztów podróży dostępny jest w Sądzie i na stronie internetowej Sądu.
 2. Świadkowi na jego żądanie może być przyznany zwrot zarobku lub dochodu utraconego z powodu stawiennictwa na wezwanie sądu według następujących zasad:
  • a) Wniosek o przyznanie należności składa się niezwłocznie lub pisemnie w terminie zawitym 3 dni od dnia zakończenia czynności z udziałem osoby wzywanej pod rygorem utraty prawa do zwrotu tych należności
  • b) Wraz z wnioskiem o zwrot zarobku lub dochodu świadek przedkłada zaświadczenie pracodawcy, określające wysokość utraconego wynagrodzenia za czas tego zwolnienia w celu uzyskania przez pracownika od właściwego organu rekompensaty pieniężnej z tego tytułu - w wysokości i na warunkach przewidzianych w odrębnych przepisach.
 3. Wskazane wyżej należności nie przysługują świadkom zatrudnionym w organie władzy publicznej, jeżeli powołany został do zeznawania w związku z tym zatrudnieniem
 4. Wraz z wnioskiem o przyznanie należności świadek winien okazać dowód osobisty oraz podać numer rachunku bankowego w przypadku wniosku o zwrot należności na konto bankowe. We wniosku i zaświadczeniach należy wpisać sygnaturę sprawy wskazana na wezwaniu.