Tłumacze przysięgli

W dniu 28 stycznia 2005 roku weszła w życie ustawa z dnia 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U.2004, Nr 273, poz. 2702), która określa warunki i tryb nabywania oraz utraty prawa wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, a także zasady wykonywania tego zawodu. Przepisów ustawy nie stosuje się do tłumaczy języka migowego oraz innych systemów komunikacji niebędących językami naturalnymi.

Tłumaczem przysięgłym może być osoba fizyczna, która:

  1. ma obywatelstwo polskie albo państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa;
  2.  zna język polski;
  3. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  4. nie była karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego;
  5. ukończyła magisterskie studia wyższe na kierunku filologia lub ukończyła magisterskie studia wyższe na inny kierunku i studia podyplomowe w zakresie tłumaczenia, odpowiednie dla danego języka;
  6. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka na język polski, zwany dalej „egzaminem na tłumacza przysięgłego".

Uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego nabywa osoba, która zdała egzamin na tłumacza przysięgłego.

Nabycie uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego potwierdza świadectwo wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

Osoba, która nabyła uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, uzyskuje prawo do wykonywania tego zawodu po złożeniu ślubowania i wpisaniu na listę tłumaczy przysięgłych oraz podlega wpisowi, na swój wniosek, na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.

Aktualne listy tłumaczy przysięgłych są dostępne nieodpłatnie do powszechnego wglądu w:

  • Urzędach Wojewódzkich,
  • Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Sprawiedliwości opublikowanym do 31 stycznia każdego roku,
  • Biuletynie Informacji Publicznej.

Więcej informacji można uzyskać na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl lub pod adresem:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Organizacyjny
Wydział Tłumaczy Przysięgłych
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
skr. poczt. 33

tel. 22 56 18 462
tel. 22 56 18 460

tel. 22 56 18 451
tel. 22 56 18 453
fax 22 56 18 450