Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Wstęp

Sąd Rejonowy w Gnieźnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.gniezno.sr.gov.pl


Data publikacji strony internetowej: 20.12.2016


Deklarację sporządzono dnia 30.03.2020.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 21.09.2020.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:


• serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
• cześć plików publikowanych w ogłoszeniach przetargowych nie jest dostępna cyfrowo z uwagi na to, że jest to dokumentacja projektowa, wytworzona w dedykowanym oprogramowaniu.


Informacja dodatkowa: Sąd Rejonowy w Gnieźnie uprzejmie informuje, że strona internetowa www.gniezno.sr.gov.pl zastanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


Sąd Rejonowy w Gnieźnie, ul. Franciszkańska 9/10, 62-200 Gniezno.


Osobą kontaktową jest:


- Pan Bartosz Śrama, adres poczty elektronicznej b.srama@gniezno.sr.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 423 93 23,
- Pani Daria Kowalczyk, adres poczty elektronicznej sekretariat@gniezno.sr.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 423 93 02.


Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności według niżej zamieszczonej procedury.

Informacje na temat procedury składania skarg na brak dostępności


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich – adres strony internetowej https://www.rpo.gov.pl/

Skróty klawiaturowe


Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:


• wersję kontrastową,
• możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
• widoczny fokus,
• wyróżnienie odnośników.


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 Pomoc w nawigacji

 

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Dostępność architektoniczna


Siedziba: Sąd Rejonowy w Gnieźnie, ul. Franciszkańska 9/10, 62-200 Gniezno.
Budynki Sądu Rejonowego w Gnieźnie nie są wyposażone w windy osobowe
Sąd Rejonowy w Gnieźnie mieści się w dwóch budynkach:


a) w budynku A znajdują się:
-parter: Biuro Obsługi interesanta, Wydział Ksiąg Wieczystych, O/Finansowy, Kasa Sądu, Informatyk, Biuro Podawcze, sala rozpraw nr 14.
-I piętro: Prezes, Dyrektor, Gł. Księgowy, O/administracyjny, Wydział II Karny – Wykonywanie Orzeczeń Sądowych, Archiwista, sala rozpraw nr: 20, 22, 30.
- II piętro: Wydział II Karny, pokój zatrzymań, sala rozpraw nr 39, pokoje sędziów i asystentów sędziego.
Do budynku A Sądu Rejonowego w Gnieźnie prowadzi:
- główne wejście od strony ul. Franciszkańskiej. Do wejścia głównego prowadzą schody zewnętrzne (5 stopni) oraz do wejścia na poziom parteru prowadzą schody wewnętrzne – (5 stopni),
- boczne wejście od strony parkingu. Do wejścia na poziom parteru prowadzą schody wewnętrzne (5 stopni). Wejście boczne umożliwia zastosowanie rozwiązania alternatywnego tj. użycia schodołaza celem dotarcia osoby niepełnosprawnej na poziom parteru. Schodołaz obsługiwany jest przez pracownika ochrony. Za pomocą schodołaza osoby niepełnosprawne z poziomu parteru, mają możliwość dostania się na wyższe kondygnacje oraz do Biura Podawczego, BOI, Kasy, które znajdują się na poziomie parteru. Powrót odbywa się w odwrotnej kolejności z pomocą pracowników ochrony. Pomieszczenie sanitarno-higieniczne znajduje się na poziomie parteru.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Stanowisko ochrony znajduje się po lewej stronie schodów od wejścia głównego. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramką do wykrywania metali.


b) w budynku B znajdują się:

-parter: Kuratorzy ds. Dorosłych, sekretariat Kuratorów zawodowych, Policja sądowa, sala zatrzymań, sala rozpraw nr 1, 2.
-I piętro: Wydział III Rodzinnych i Nieletnich, Kuratorzy ds. Rodzinnych i Nieletnich, sala rozpraw nr: 20, 22.
- II piętro: Wydział I Cywilny, sala rozpraw nr 36, 49, pokoje sędziów, asesorów sądowych i asystentów sędziego.
Do budynku B Sądu Rejonowego w Gnieźnie prowadzi jedno główne wejście od strony ul. Franciszkańskiej. Do wejścia prowadzą schody wewnętrzne (6 stopni). Schody do wysokości parteru umożliwiają transport osoby niepełnosprawnej za pomocą schodołazu. Pozostałe kondygnacje budynku ze względu na uwarunkowania techniczne są nie dostępne dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenie sanitarno-higieniczne znajduje się na poziomie parteru - dostęp z głównego korytarza.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Stanowisko ochrony znajduje się po prawej stronie schodów od wejścia głównego. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramką do wykrywania metali

Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych


Na posesję sądu można dostać się bramą wjazdową usytuowaną od strony południowej budynku B. Przed bramą znajduje się domofon umożliwiający osobom niepełnosprawnym, poruszających się na wózkach i samochodami kontakt z pracownikami Biura Podawczego. Osoba niepełnosprawna, chcąca wjechać na teren sądu samochodem - proszona jest o przekazanie tej informacji pracownikowi Biura Podawczego lub pracownikowi ochrony. Przed budynkiem B wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Osoby wjeżdżające samochodami kierowane są na oznaczone miejsce parkingowe znajdujące się w pobliżu wejścia głównego do budynku B (strona wschodnia budynku).

Sąd Rejonowy w Gnieźnie udostępnia osobom niepełnosprawnym ruchowo pojazd gąsienicowy wraz z wózkiem manualnym.


Sąd Rejonowy w Gnieźnie udostępnia osobom zainteresowanym pojazd gąsienicowy dla osób niepełnosprawnych i mających problemy z poruszaniem się (urządzenie nie obsługuje wózków elektrycznych. W takim przypadku Sąd udostępnia wózek manualny). Schodołaz w budynku B obsługuje schody do wysokości parteru ze względu na konstrukcję budynku.
Pojazd gąsienicowy jest urządzeniem, które służy do przewożenia osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich po schodach. Osoby niepełnosprawne zainteresowane udostępnieniem schodołazu proszone są o zgłoszenie tego faktu w sekretariacie danego Wydziału Sądu Rejonowego w Gnieźnie. Schodołaz obsługiwany jest przez pracownika ochrony.
Sąd Rejonowy w Gnieźnie nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego


Sąd Rejonowy w Gnieźnie zapewnia dostęp do bezpłatnego świadczenia usług „wideotłumacza” PJM, SJM. Usługa „wideotłumacza” realizowana jest w dni powszednie:


poniedziałek: 1000 - 1400 ; 1415 - 1800
wtorek - piątek: 730 - 1130 ; 1145 - 1520


1. Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w Biurze Obsługi Interesanta tut. Sądu (budynek A, parter, pok. nr 4). Zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia dokonuje osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną lub osoba działająca na podstawie jej upoważnienia, zwane dalej "osobą zgłaszającą". Przez osobę uprawnioną należy rozumieć osobę niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz.1016) lub osobę doświadczają trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.
2. Osoba zgłaszająca zobowiązana jest do wskazania wybranej metody komunikowania się.
3. Osoba zgłaszająca zobowiązana jest do wskazania sprawy związanej z realizacją świadczenia.
4. Osoba zgłaszająca może wyznaczyć termin realizacji świadczenia.
5. Szczegółowe informacje udziela pracownik BOI.

Ułatwienia


Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki).