OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - UDZIAŁU 22/32 CZĘŚCI - Km 72/20, Km 601/20 - I Co 348/20 - w dniu 06-08-2021 roku o godzinie 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Gnieźnie przy ul. Franciszkańskiej 10, budynek "B" sala nr 49

2021-07-14

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Krzysztof Brzychcy
Kancelaria Komornicza nr III w Gnieźnie, ul. Tumska 3 Gniezno 62-200,
telefon/fax: 614259886, email: gniezno2@komornik.pl, www.komorniksadowygniezno.pl
konto: Bank Spółdzielczy w Gnieźnie Centrala 53 9065 0006 0000 0000 1993 0004
Sygn. akt Km 72/20, Km 601/20 Gniezno, dnia 12-07-2021
w odpowiedzi podać: sygn. akt
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
- UDZIAŁU 22/32 CZĘŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Krzysztof Brzychcy mający kancelarię komorniczą
w Gnieźnie przy ul. Tumskiej 3, na podstawie art. 953 i 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że
w dniu 06-08-2021 roku o godzinie 11:30
w budynku Sądu Rejonowego w Gnieźnie przy ul. Franciszkańskiej 10, budynek "B" sala nr 49 odbędzie się
I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - UDZIAŁU 22/32 CZĘŚCI
stanowiącej: działkę rolną numer 18/1 o powierzchni 0.3069 ha zabudowaną parterowym, niepodpiwniczonym,
wybudowanym w technologii tradycyjnej budynkiem gospodarczym - kotłownią - o powierzchni użytkowej
14,80m2
którego jedna ściana przylega do budynku mieszkalnego położonego na działce nr 89. Przedmiotowa
działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
położonej: OBÓRKA, gmina Gniezno, powiat gnieźnieński; województwo wielkopolskie
należącej do: Marianna Tondyra w udziale do 22/32 części
zapisanej w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie V Wydział Ksiąg Wieczystych
pod numerem PO1G/00011119/2.
Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi: 22 000,00 zł
Nieruchomość w udziale do 22/32 części oszacowana jest na kwotę: 15 130,00 zł.
Cena wywoławcza udziału 22/32 jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi : 11 347,50 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania w kwocie:
1 513,00 zł na konto komornika numer 53 9065 0006 0000 0000 1993 0004 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg lub złożyć w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków
uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego
wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Nieruchomość można oglądać w dniu 22-07-2021 o godzinie 10:00
Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci,
rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji,
osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed
rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od
egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru
dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i
wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
KOMORNIK SĄDOWY
Krzysztof Brzychcy

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - UDZIAŁU 22/32 CZĘŚCI - Km 72/20, Km 601/20 - I Co 348/20 - w dniu 06-08-2021 roku o godzinie 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Gnieźnie przy ul. Franciszkańskiej 10, budynek "B" sala nr 49

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gnieźnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Izabela Grzeszczak
Dokument z dnia:
2021-07-14
Publikacja w dniu:
2021-07-14
Opis zmiany:
b/d