OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - UDZIAŁU 1/6 CZĘŚCI - Kmp 31/17, I Co 419/21 - w dniu 06-08-2021 roku o godzinie 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gnieźnie przy ul. Franciszkańskiej 10, budynek "B" sala nr 49

2021-06-18

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Krzysztof Brzychcy
Kancelaria Komornicza nr III w Gnieźnie, ul. Tumska 3 Gniezno 62-200,
telefon/fax: 614259886, email: gniezno2@komornik.pl, www.komorniksadowygniezno.pl
konto: Bank Spółdzielczy w Gnieźnie Centrala 53 9065 0006 0000 0000 1993 0004
Sygn. akt Kmp 31/17 Gniezno, dnia 16-06-2021
w odpowiedzi podać: sygn. akt Kmp 31/17
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
- UDZIAŁU 1/6 CZĘŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Krzysztof Brzychcy mający kancelarię komorniczą
w Gnieźnie przy ul. Tumskiej 3, na podstawie art. 953 i 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 06-08-2021 roku o godzinie 12:00
w budynku Sądu Rejonowego w Gnieźnie przy ul. Franciszkańskiej 10, budynek "B" sala nr 49 odbędzie się
I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - UDZIAŁU 1/6 CZĘŚCI
stanowiącej: działkę numer 196 o powierzchni 0.1103 ha położoną na obrzeżach Lubochni. Działka niezabudowana o
nieregularnym kształcie, na działce znajduje się barakowóz. Działka jest uzbrojona - tylko energia, sąsiedztwo działki
stanowią działki budowlane - niezabudowane i zabudowane oraz grunty rolne.
położonej: Lubochnia, gmina Gniezno, powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie
należącej do: Michała Koniecznego w udziale do 1/6 części
zapisanej w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie V Wydział Ksiąg Wieczystych
pod numerem PO1G/00030884/4.
Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi: 39 900,00 zł
Nieruchomość w udziale do 1/6 części oszacowana jest na kwotę: 6 650,00 zł.
Cena wywoławcza udziału 1/6 części jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi : 4 987,50 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania w kwocie:
665,00 zł na konto komornika numer 53 9065 0006 0000 0000 1993 0004 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie najpóźniej
w dniu poprzedzającym przetarg lub złożyć w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych
według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do
prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Nieruchomość można oglądać w dniu 22 lipca 2021 roku o godzinie 09:00
Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci,
rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji,
osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed
rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od
egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru
dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i
wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
KOMORNIK SĄDOWY
Krzysztof Brzychcy

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - UDZIAŁU 1/6 CZĘŚCI - Kmp 31/17, I Co 419/21 - w dniu 06-08-2021 roku o godzinie 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gnieźnie przy ul. Franciszkańskiej 10, budynek "B" sala nr 49

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gnieźnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Izabela Grzeszczak
Dokument z dnia:
2021-06-18
Publikacja w dniu:
2021-06-18
Opis zmiany:
b/d