OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KW KN1S/00015423/7, Km 914/17 - w dnia 27-07-2021r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy mającego siedzibę przy ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 105

2021-05-27

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie
Przemysław Górny
Kancelaria Komornicza nr IV w Gnieźnie
62-200 Gniezno Al. Reymonta 3A
tel. (61)4292555 e-mail: kancelaria@gnieznokomornik.pl
www.gnieznokomornik.pl
Km 914/17
Gniezno, dnia 19-05-2021
P.T.
Gmina Miasto Gniezno
ul. Lecha 6
62-200 Gniezno
<< ODPIS >> *0020002711992*
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
KW KN1S/00015423/7
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Przemysław Górny na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomości, że w dnia
27-07-2021r. o godz.10:00
w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy mającego siedzibę przy ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 105,
odbędzie się
PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI
należącej do dłużników: Piotr Bolesław Kowalczyk oraz Alina Kowalczyk, położonej: Powidz, Ostrowo, dla
której Sąd Rejonowy w Słupcy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW
[NKW: KN1S/00015423/7]. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym letniskowym,
zlokalizowana przy drodze nieutwardzonej, działka ogrodzona i zagospodarowana. Nieruchomość stanowi
geodezyjnie wydzieloną działkę gruntu nr 200 o powierzchni 631m2, zlokalizowaną przy drodze posiadającej
nieutwardzoną nawierzchnię, odległość do drogi utwardzonej asfaltem ok. 300m. Sąsiedztwo nieruchomości
stanowi zabudowa letniskowa oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna całoroczna. Teren działki
ogrodzony częściowo parkanem z siatki stalowej na słupkach stalowych a częściowo z gotowych ozdobnych
elementów prefabrykowanych, zagospodarowany zielenią ozdobną, porośnięty trawnikiem, zabudowany
budynkiem letniskowym całorocznym. Uzbrojenie techniczne terenu w zasięgu: prąd i woda.
Suma oszacowania wynosi 202 220,00zł
(w tym wartość działki: 25 640,00zł)
Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 151 665,00zł
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 20 222,00zł
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa
bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki o wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego
postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA Oddział 1 w Poznaniu 46 10204027 0000 1802 1165 9192 z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi
muszą wpłynąć na w/w konto najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za
zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do
godz.12:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie przy ul. Franciszkańska 9B, w sekretariacie Wydziału
Cywilnego operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli
osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie
wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie
dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą
uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu
własności.
Komornik Sądowy
Przemysław Górny

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KW KN1S/00015423/7, Km 914/17 - w dnia 27-07-2021r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy mającego siedzibę przy ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 105

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gnieźnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Izabela Grzeszczak
Dokument z dnia:
2021-05-27
Publikacja w dniu:
2021-05-27
Opis zmiany:
b/d