OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - Km 551/19, I Co 2459/15 - w dniu 29-07-2021r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gnieźnie mającego siedzibę przy ul. Franciszkańska 9/10 w sali nr 49

2021-06-30

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie
Marek Grzelak
Kancelaria Komornicza Nr V w Gnieźnie
62-200 Gniezno Św. Michała 9/2
tel. 614263174 e-mail: kancelaria@komornikgniezno.pl
www.komornikgniezno.pl
Km 551/19
Gniezno, dnia 16-06-2021
Sz P
WOJCIECH
SZKUDLAREK
SZKOLNA 13
KISZKOWO
62-280
#APrz *0020003690204*/0022/ *0020003690204*
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW PO1G/00063990/0
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Marek Grzelak, Kancelaria Komornicza nr V w
Gnieźnie, na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-07-2021r. o godz.
13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gnieźnie mającego siedzibę przy ul. Franciszkańska 9/10 w
sali nr 49 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej, działka nr 227/18 o pow. 0,4433HA
położonej w miejscowości 62-280 Kiszkowo przy ul. Ogrodowej 11, dla której Sąd Rejonowy w
Gnieźnie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1G/00063990/0.
Nieruchomość stanowi własność dłużników Magdaleny Szkudlarek i Wojciecha Szkudlarek (wspólność
ustawowa majątkowa małżeńska).
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Kiszkowie, w drugiej linii zabudowy ulicy Ogrodowej. Jest
to droga utwardzona asfaltem, o niewielkim lokalnym natężeniu ruchu kołowego. Bezpośredni dostęp do
drogi publicznej został zapewniony poprzez ustanowione prawo nieodpłatnej służebności gruntowej drogi
polegające na prawie swobodnego przechodu i przejazdu – tam i z powrotem – przez działkę nr 227/19 na
rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego działki gruntu nr 227/18 (zgodnie z treścią umowy
sprzedaży i aktu ustanowienia służebności gruntowej Rep A 5951/06 z dnia 27 grudnia 2006 roku).
Działka nr 227/19 została utwardzona kostką betonową typu trylinka. Położenie nieruchomości względem
głównych ciągów komunikacyjnych jest przeciętne – droga wojewódzka nr 196, łącząca Poznań z
Wągrowcem, oddalona jest o około 200 metrów. Sąsiedztwo działki stanowi zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna oraz o charakterze przemysłowo – warsztatowym.
Nieruchomość składa się z działki o nr ewidencyjnym 227/18 o powierzchni 4433 m2. Działka posiada
kształt regularny oraz płaskie ukształtowanie terenu. W północnej części nieruchomości posadowiony jest
budynek produkcyjno – magazynowy z zapleczem socjalno – biurowym do którego przylega wiata
magazynowa o pow. 34,84 m2, budynek w konstrukcji stalowej oraz suszarnia. W części południowo –
wschodniej znajduje się budynek gospodarczy. Teren nieruchomości został częściowo utwardzony kostką
betonową trylinką, a w pozostałej części porośnięty jest roślinnością trawiastą oraz pojedynczymi
drzewkami i krzewami. Działka została ogrodzona w całości prefabrykowanymi panelami betonowymi.
Dostęp na teren nieruchomości znajduje się w jej południowo – zachodniej części za pomocą bramy
dwuskrzydłowej oraz bramy przesuwnej (bez napędu). Cały teren jest oświetlony za pomocą lamp
ulicznych i monitorowany.Uzbrojenie stanowią następujące sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa,
energia elektryczna oraz telekomunikacyjna.
W związku z art. 952 zn.1 . § 5 k.pc. zawiadamiam, że ww. nieruchomość nie służy zaspokojeniu
potrzeb mieszkaniowych dłużników.
Kwoty wskazane przez Komornika Sądowego zawierają podatek VAT w stawce 23%.
Suma oszacowania wynosi 1 261 857,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i
wynosi 946 392,75zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości
jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 126 185,70zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych
według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu
stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na
konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Gnieźnie o/Gniezno 59 9065 0006 0000 0008 5746 0003
2
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich
małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym,
licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomośc tylko
za zezwoleniem organu państowego, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu
państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość, po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu z Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Markiem Grzelakiem
oraz przeglądać w kancelarii komornika pod adresem: 62-200 Gniezno, ul. św. Michała 9/2 odpis
protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów
wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie
orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez
złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed
rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku
niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do
których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360)
komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w
imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę
wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.
W związku z pojawiającymi się próbami wpływania na licytantów biorących udział publicznej licytacji
jak również na sam przebieg licytacji celem wywołania odstąpienia od udziału w licytacji przez osoby
zainteresowane zakupem przedmiotu danej licytacji po cenach wywołania, komornik informuje, że w
szczególności każda ujawniona :
- próba zastraszenia lub zastraszenie innego licytanta
- próba przekupstwa lub przekupstwo w zamian za odstąpienie od licytacji
i inne będzie zgłaszana organom ścigania.
Pouczenie:
Zgodnie art. 305 Kodeksu karnego § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną
osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na
rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do
lat 3. § 2. Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem
rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające
znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w
porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby
lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany.
Ponadto Komornik w załączeniu przesyła aktualny stan zadłużenia dla stron postępowania. Wskazane tam koszty opłat
egzekucyjnych oraz pozostałych kosztów egzekucyjnych, nie zostały jeszcze prawomocnie ustalone i mają jedynie
charakter orientacyjny.
Komornik Sądowy Asesor Komorniczy
Marek Grzelak Anna Przywecka
3
Adresat oryginału: WOJCIECH SZKUDLAREK
Do wiadomości: 1. MAGDALENA SZKUDLAREK, KISZKOWO, 62-280
2. Adwokat Andrzej Gozdowski, 62-200 Gniezno [w: KM551/19 KM552/19; KM553/19; KM4631/18; KM342/19; KM3224/20]
3. Sąd Rejonowy w Gnieźnie I Wydział Cywilny, 62-200 GNIEZNO
4. Sąd Rejonowy w Gnieźnie Tablica Ogłoszeń, 62-200 GNIEZNO
5. Urząd Gminy Kiszkowo Tablica Ogłoszeń, 62-280 Kiszkowo
6. Urząd Gminy Kiszkowo, 62-280 Kiszkowo
7. Urząd Skarbowy w Gnieźnie, 62-200 Gniezno
8. ZUS II ODDZIAŁ W POZNANIU, 61-361 Poznań
9. Bank Spółdzielczy w Gnieźnie, 62-200 Gniezno [wierzyciel hipoteczny]
10. Bank Spółdzielczy w Gnieźnie Oddział Kiszkowo, 62-280 Kiszkowo [wierzyciel hipoteczny]
11. SGB - Bank Spółka Akcyjna, 60-462 Poznań [wierzyciel hipoteczny]
12. GMINA KISZKOWO, KISZKOWO, 62-280 KISZKOWO [wierzyciel hipoteczny; KM 3415/20; KM 3416/20]
13. ZUS II ODDZIAŁ W POZNANIU Inspek. Gniezno, 62-200 Gniezno [wierzyciel hipoteczny]
14. radca prawny Artur Jerzyk Kancelaria Radcy Prawnego, 62-200 Gniezno [GKM 69/20]
Przyjęcia interesantów: Poniedziałek 8.00-16.00, Wtorek-Piątek 7.30-15.30
W korespondencji oraz przy wpłatach należy podać sygnaturę sprawy: Km 551/19.
Administratorem danych osobowych jest komornik sądowy. Dane kontaktowe do zgłoszeń dotyczących danych osobowych są takie jak podane wyżej w nagłówku dane komornika. Zgłoszeń można dokonywać
bezpośrednio w kancelarii komornika, mailowo na adres e-mail: kancelaria@komornikgniezno.pl, telefonicznie - pod numerem telefonu: 614263174 lub pisemnie - na adres: ul. Św. Michała 9/2, Nr V w Gnieźnie.
Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz innych czynności, których wykonanie jest obowiązkiem nałożonym na komornika przez przepisy
prawa. W tym celu i na tej podstawie przetwarzane są dane wszystkich kategorii oraz o wyrokach skazujących i czynach zabronionych. Dane osobowe zostały pozyskane od stron lub uczestników postępowania,
właściwych podmiotów administracji publicznej lub samorządowej lub innych osób prawnych lub fizycznych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zobowiązanych do ich
udostępnienia na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zostały uzyskane ze źródeł powszechnie dostępnych. Zgodnie z właściwymi przepisami prawa i w celu wykonania obowiązków przez nie
nałożonych komornik przekazuje dane osobowe przetwarzane w toku postępowania egzekucyjnego osobom trzecim. Dane osobowe nie są przesyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy, chyba że stroną lub
uczestnikiem postępowania lub czynności jest osoba mająca adres zamieszkania lub siedziby albo adres korespondencyjny poza tym obszarem. W odniesieniu do swoich danych osobowych istnieje w każdej
chwili możliwość zażądania do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Żądanie nie zostanie
uwzględnione, jeżeli przetwarzanie danych osobowych w dotychczasowym zakresie będzie niezbędne z uwagi na konieczność zapewnienia osiągnięcia celu prowadzonego postępowania lub czynności albo ze
względu na obowiązki nałożone na komornika przepisami prawa. Dane są przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. okres przechowywania akt egzekucyjnych i urządzeń ewidencyjnych
komornika. Istnieje możliwość wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest
dostępne w siedzibie komornika.

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - Km 551/19, I Co 2459/15 - w dniu 29-07-2021r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gnieźnie mającego siedzibę przy ul. Franciszkańska 9/10 w sali nr 49

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gnieźnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Izabela Grzeszczak
Dokument z dnia:
2021-06-30
Publikacja w dniu:
2021-06-30
Opis zmiany:
b/d