OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Km 4402/17, I Co 514/21 - dnia 30-07-2021r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gnieźnie mającego siedzibę przy ul. Franciszkańska 9B w sali nr 1B

2021-07-13

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie
Przemysław Górny
Kancelaria Komornicza nr IV w Gnieźnie
62-200 Gniezno Al. Reymonta 3A
tel. (61)4292555 e-mail: kancelaria@gnieznokomornik.pl
www.gnieznokomornik.pl
Km 4402/17
Gniezno, dnia 08-06-2021
P.T.
Sąd Rejonowy w
Gnieźnie tablica ogłoszeń
ul. Franciszkańska 9/10
Gniezno
62-200 Gniezno
<< ODPIS >> *0020002733783*
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Przemysław Górny na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomości, że dnia
30-07-2021r. o godz.10:00
w budynku Sądu Rejonowego w Gnieźnie mającego siedzibę przy ul. Franciszkańska 9B w sali nr 1B,
odbędzie się
PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI
należącej do dłużnika: Maria Równanik położonej: 62-200 Gniezno, ul. Mieszka I 54/6, dla której
Sąd Rejonowy w Gnieźnie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze
KW [NKW: PO1G/00076903/8]. Przedmiotowy lokal mieszkalny zlokalizowany jest w części
pośredniej miasta Gniezna przy ul. Mieszka I utwardzonej asfaltem – dobry dojazd do nieruchomości
samochodem, bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Mieszka I - dz. nr 76 – droga gminna.
Powierzchnia użytkowa lokalu (1 pokój, kuchnia, WC, korytarz) wynosi 38,29m2, pomieszczenie
gospodarcze 3,28m2. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
Uzbrojenie techniczne terenu: prąd, wodociąg, gaz, kanalizacja sanitarna.
Suma oszacowania wynosi 103 420,00zł
Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 77 565,00zł
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 10 342,00 zł
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa
bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki o wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego
postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA Oddział 1 w Poznaniu 46 10204027 0000 1802 1165 9192 z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi
muszą wpłynąć na w/w konto najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za
zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do
godz.12:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie przy ul. Franciszkańska 9B, w sekretariacie Wydziału
Cywilnego operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli
osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie
wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie
dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą
uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu
własności.
Komornik Sądowy
Przemysław Górny

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Km 4402/17, I Co 514/21 - dnia 30-07-2021r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gnieźnie mającego siedzibę przy ul. Franciszkańska 9B w sali nr 1B

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gnieźnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Izabela Grzeszczak
Dokument z dnia:
2021-07-13
Publikacja w dniu:
2021-07-13
Opis zmiany:
b/d