OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Km 1559/18 i inne, I Co 245/19 - w dniu 15-10-2021 roku o godzinie 08:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gnieźnie przy ul. Franciszkańskiej 10, budynek "B" sala nr 49

2021-07-14

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Krzysztof Brzychcy
Kancelaria Komornicza nr III w Gnieźnie, ul. Tumska 3 Gniezno 62-200,
telefon/fax: 614259886, email: gniezno2@komornik.pl, www.komorniksadowygniezno.pl
konto: Bank Spółdzielczy w Gnieźnie Centrala 53 9065 0006 0000 0000 1993 0004
Sygn. akt Km 1559/18, KM 1098/12, KM 783/18, KM 1312/18, Km 1506/20 Gniezno, dnia 13-07-2021
w odpowiedzi podać: sygn. akt
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Krzysztof Brzychcy mający kancelarię komorniczą
w Gnieźnie przy ul. Tumskiej 3, na podstawie art. 953 i 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że
w dniu 15-10-2021 roku o godzinie 08:00
w budynku Sądu Rejonowego w Gnieźnie przy ul. Franciszkańskiej 10, budynek "B" sala nr 49 odbędzie się
I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI
stanowiącej: działkę nr 207/16 o powierzchni 125 m2 użytkowaną jako teren niezabudowany oraz działkę nr 331/2 o
powierzchni 2965 m2
zabudowaną gospodarstwem rolnym. Działka nr 207/16 o kształcie regularnym, wydłużonego
prostokąta stanowi teren niezagospodarowany, porośnięty trawami, krzewami i drzewami, położony przy drodze
utwardzonej asfaltem. Działka nr 331/2 stanowi teren płaski o regularnym kształcie, w części ogrodzony, zabudowany
gospodarstwem rolnym. Na terenie działki nr 331/2 znajduje się podpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym
budynek mieszkalny wybudowany w latach 1890-1900 roku w technologii tradycyjnej murowanej o powierzchni
użytkowej 95,03 m2 i budynki gospodarcze: chlewnia o powierzchni użytkowej 40,28 m2
, obora o powierzchni użytkowej
225,70 m2
, garaż o powierzchni użytkowej 50,14 m2
, garaż o powierzchni użytkowej 44,63 m2
oraz kurnik o powierzchni
użytkowej 49,24 m2
. Działka położona jest przy drodze utwardzone asfaltem. Nieruchomość posiada dostęp do sieci
wodociągowej, energetycznej, kanalizacyjnej i gazowej.
położonej: Lednogóra 22, gmina Łubowo, powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie
należącej do: Grażyny Sobeckiej
zapisanej w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie V Wydział Ksiąg Wieczystych
pod numerem PO1G/00013025/0.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 368 000,00 zł.
Cena wywoławcza jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 276 000,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania w kwocie:
36 800,00 zł na konto komornika numer 53 9065 0006 0000 0000 1993 0004 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg lub złożyć w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków
uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego
wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Nieruchomość można oglądać w dniu 28-09-2021 roku o godzinie 09:00
Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci,
rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji,
osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed
rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od
egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru
dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i
wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
KOMORNIK SĄDOWY
Krzysztof Brzychcy

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Km 1559/18 i inne, I Co 245/19 - w dniu 15-10-2021 roku o godzinie 08:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gnieźnie przy ul. Franciszkańskiej 10, budynek "B" sala nr 49

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gnieźnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Izabela Grzeszczak
Dokument z dnia:
2021-07-14
Publikacja w dniu:
2021-07-14
Opis zmiany:
b/d