OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Km 3743/19, I Co 2213/19 - dnia 25-06-2021r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Gnieźnie mającego siedzibę przy ul. Franciszkańska 9 w sali nr 49

2021-05-20

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie
Przemysław Górny
Kancelaria Komornicza nr IV w Gnieźnie
62-200 Gniezno Al. Reymonta 3A
tel. (61)4292555 e-mail: kancelaria@gnieznokomornik.pl
www.gnieznokomornik.pl
Km 3743/19
Gniezno, dnia 12-05-2021
P.T.
Santander Consumer Bank SA
przegr. pocztowa 1388
80-950 UP Wrocław 68
Wasz znak: H/06/06146/CC
#MK *0020002703676*/0022/ *0020002703676*
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Przemysław Górny na podstawie art. 953 kpc podaje
do publicznej wiadomości, że dnia
25-06-2021r. o godz. 08:30
w budynku Sądu Rejonowego w Gnieźnie mającego siedzibę przy ul. Franciszkańska 9 w sali nr 49, odbędzie
się
PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI
położonej: 62-270 Kłecko, Ułanowo nr 38, dla której Sąd Rejonowy w Gnieźnie Wydział V Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW PO1G/00007632/3]. Na nieruchomość
składają się działki nr 106/1 oraz 106/2 o łącznej powierzchni 3,36 ha. Nieruchomość stanowi wspólność
ustawową majątkową małżeńską dłużników - Leszek oraz Stanisława Woronowicz. Nieruchomość dzieli się
na dwie nieruchomości gruntowe zabudowane - działka nr 106/1 (pow.1600m2) zabudowana budynkiem
mieszkalnym jednorodzinnym oraz działki nr 106/2 (pow.3,2000ha) zabudowana zabudową siedliskową.
Nieruchomość zlokalizowana przy drodze utwardzonej asfaltem w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej
siedliskowej oraz terenów niezabudowanych uprawianych rolniczo. Odległość do pełnej infrastruktury
publicznej wynosi ok. 4km – Kłecko. Uzbrojenie techniczne terenu: prąd i woda. Nieruchomość posiada
bezpośredni dostęp do drogi publicznej – działka nr 87 – droga gminna.
Łączna suma oszacowania wynosi 479 720,00zł
Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 359 790,00zł
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 47 972,00zł
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa
bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki o wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego
postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA Oddział 1 w Poznaniu 46 10204027 0000 1802 1165 9192 z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi
muszą wpłynąć na w/w konto najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za
zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do
godz.12:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie przy ul. Franciszkańska 9B, w sekretariacie Wydziału
Cywilnego operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli
osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub
przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie
dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą
uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu
własności.
Komornik Sądowy
Przemysław Górny

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Km 3743/19, I Co 2213/19 - dnia 25-06-2021r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Gnieźnie mającego siedzibę przy ul. Franciszkańska 9 w sali nr 49

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gnieźnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Izabela Grzeszczak
Dokument z dnia:
2021-05-20
Publikacja w dniu:
2021-05-20
Opis zmiany:
b/d