OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Km 1188/18, I Co 1595/18 - w dniu 07-07-2021r. o godz.08:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gnieźnie mającego siedzibę przy ul. Franciszkańska 9 w sali nr 49 budynek B

2021-05-06

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie
Piotr Błaszkowski
Kancelaria Komornicza nr II w Gnieźnie
62-200 Gniezno ul.Tumska 6
dnia 05-05-2021r. /db/
Km 1188/18
ICo 1595/18
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 20242
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Piotr Błaszkowski na podstawie art.
953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-07-2021r. o godz.08:00 w budynku Sądu
Rejonowego w Gnieźnie mającego siedzibę przy ul. Franciszkańska 9 w sali nr 49 budynek B,
odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej: działka nr 121 o pow.0,0270ha
zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie szeregowej, podpiwniczonym trzypoziomowym
o powierzchni użytkowej 183,59m2 należącej do dłużnika: Elżbieta Brzóstowicz położonej: 62-200
Gniezno, ul. Wąska 10, dla której Sąd Rejonowy w Gnieźnie Wydział V Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 20242 [NKW: PO1G/00020242/9].
Suma oszacowania wynosi 613 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania
i wynosi 409 200,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 61 380,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce
oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie
właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o
utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP O/Gniezno
75 10204115 0000 9902 0004 0188 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz
inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od
godz.08:00 do godz.18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie przy ul.
Franciszkańska 9 w pok. 37 budynek B odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat
szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania
egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym
zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub
przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni
przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
Piotr Błaszkowski

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Km 1188/18, I Co 1595/18 - w dniu 07-07-2021r. o godz.08:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gnieźnie mającego siedzibę przy ul. Franciszkańska 9 w sali nr 49 budynek B

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gnieźnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Izabela Grzeszczak
Dokument z dnia:
2021-05-06
Publikacja w dniu:
2021-05-06
Opis zmiany:
b/d