Mediacje w sprawie nieletnich

Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawie nieletnich 

Postępowanie mediacyjne w sprawach dotyczących nieletnich prowadzone jest na podstawie:

  1. ustawy z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2002r. nr 11, poz. 109) – art. 3a;
  2. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz.U. nr 56 poz. 591).

W każdym stadium postępowania sąd rodzinny może, z inicjatywy lub za zgodą pokrzywdzonego i nieletniego, skierować sprawę do instytucji lub osoby godnej zaufania w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego.
Z inicjatywą skierowania sprawy do mediacji może wystąpić w każdym stadium postępowania pokrzywdzony lub nieletni.

Sąd rodzinny może skierować sprawę do mediatora w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego, gdy uzna to za uzasadnione.

Mediację można stosować tylko w odniesieniu do czynów karnych (nawet jeśli zostały one uznane wyłącznie za przejaw demoralizacji) wtedy, gdy istnieje pokrzywdzony będący osobą fizyczną.

Mediacja musi być całkowicie dobrowolna. Wymaga wyrażenia na udział w niej w pełni świadomej zgody wszystkich osób w niej uczestniczących. Zgoda uczestników postępowania mediacyjnego może być cofnięta w każdym stadium tego postępowania (§ 11 rozporządzenia).

W postępowaniu mediacyjnym, prowadzonym przez wyznaczonego przez sąd mediatora uczestniczą: nieletni, jego rodzice lub opiekun oraz pokrzywdzony; jeżeli pokrzywdzony jest osobą małoletnią, w mediacji uczestniczą także jego rodzice lub opiekun (§ 10 rozporządzenia).

Mediator jest osobą bezstronną, która nie reprezentuje, ani nie opowiada się za żadną ze stron czyli pokrzywdzonym, ani sprawcą.

Postępowanie mediacyjne jest poufne, tzn. prowadzone w sposób, który uniemożliwia osobom postronnym dostęp do informacji przekazywanych i ujawnionych w toku mediacji. Odstąpienie od poufności tego postępowania jest możliwe wyłącznie za zgodą wszystkich uczestników (§ 12 rozporządzenia).

Sąd rodzinny kierując sprawę do mediacji, udostępnia mediatorowi informacje z akt sprawy, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego, z wyjątkiem materiałów objętych tajemnicą państwową, służbową, dotyczących stanu zdrowia nieletniego i danych o jego karalności.

Po przeprowadzeniu postępowania mediacyjnego mediator sporządza pisemne sprawozdanie, które przedstawia sądowi rodzinnemu. Sprawozdanie to zawiera tylko informację o wyniku postępowania mediacyjnego. Nie ujawnia się w nim przebiegu spotkań, nie dokonuje ocen zachowania uczestników, jak i treści składanych przez nich oświadczeń.

Kierując sprawę do mediacji sąd rodzinny wyznacza termin, w którym powinien otrzymać od mediatora sprawozdanie z przeprowadzonej mediacji. Jest to termin do 6 tygodni. W wyjątkowych przypadkach - gdy istnieje prawdopodobieństwo zawarcia ugody - termin ten może zostać przedłużany na czas określony, nie dłużej niż na kolejne 14 dni (§ 9.1 rozporządzenia).

W razie zawarcia ugody, załącza się ją do sprawozdania (§ 17 rozporządzenia).

Ugoda może skutkować:

  1. w fazie przed wszczęciem postępowania - odstąpieniem pokrzywdzonego od złożenia wniosku o ściganie sprawcy za czyn ścigany na wniosek, a w przypadku czynów ściganych z oskarżenia prywatnego - wycofaniem oskarżenia;
  2. w fazie postępowania wyjaśniającego - wyborem przez sąd łagodniejszego trybu postępowania (np. skierowaniem sprawy do postępowania opiekuńczo¬-wychowawczego zamiast do postępowania poprawczego);
  3. w fazie stosowania środków - zastosowaniem wobec nieletniego łagodniejszych środków wychowawczych, jak też warunkowym zawieszeniem umieszczenia nieletniego w zakładzie poprawczym;
  4. w postępowaniu wykonawczym - modyfikację orzeczenia sądu, w szczególności poprzez złagodzenie zastosowanych wobec nieletniego środków.

Do zalet mediacji należą także:

  1. możliwość uświadomienia nieletniemu i zrozumienia przez niego wagi popełnionego czynu, czy wyrządzonej krzywdy;
  2. możliwość nakłonienia nieletniego do zmiany swojego postępowania i unikania podobnego, nagannego zachowania w przyszłości;
  3. możliwość zadośćuczynienia przez nieletniego pokrzywdzonemu wyrządzonej krzywdy, poprzez np. przeproszenie, wyrażenie skruchy, naprawienie szkody, wykonanie określonych świadczeń;
  4. możliwość łagodniejszego potraktowania nieletniego przez Sąd rodzinny w przypadku wykonania przez niego płynących z ugody zobowiązań.

Mediacja jest dla stron bezpłatna. Koszty postępowania mediacyjnego – zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2001 r. (Dz. U. Nr 90, poz. 1009) w sprawie szczegółowych zasad ustalania kosztów w sprawach nieletnich ponosi Skarb Państwa.