Konta bankowe

PROSIMY O KIEROWANIE WPŁAT NA KONKRETNE KONTA DLA  KONKRETNYCH CZYNNOŚCI

Wpisy, koszty sądowe, grzywny, opłaty sądowe - dochody budżetowe:
NBP O/O Poznań 64 1010 1469 0012 2522 3100 0000

Opłaty za wpis w Rejestrze Spadkowym:
NBP O/O Poznań 04 1010 1469 0012 2513 9800 0000

Zapłata za faktury i rachunki obciążające Sąd Rejonowy w Gnieźnie - wydatki budżetowe:
NBP O/O Poznań 17 1010 1469 0012 2522 3000 0000

Zaliczki na biegłych, tłumaczy, kuratorów:
NBP O/O Poznań 04 1010 1469 0012 2513 9800 0000

Kod BIC Banku NBP Oddział w Poznaniu : NBPLPLPW
IBAN tworzy się poprzez dodanie przed numerem konta kodu Polski "PL"

Poręczenia majątkowe, wadia, kaucje, czynsze - sumy depozytowe:
BGK O/Poznań: 30 1130 1017 0021 1000 1690 0004 PLN
BGK O/Poznań: 03 1130 1017 0021 1000 1690 0005 USD
BGK O/Poznań: 84 1130 1017 0021 1000 1690 0002 EUR
BGK O/Poznań: 14 1130 1017 0021 1000 1690 0001 CHF
BGK O/Poznań: 57 1130 1017 0021 1000 1690 0003 GBP

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - należności z tytułu nawiązek i świadczeń pieniężnych na rzecz tego funduszu:
BGK O/Poznań 93 1130 1088 0001 3116 4420 0001

Kod BIC Banku BGK Oddział w Poznaniu : GOSKPLPW
IBAN tworzy się poprzez dodanie przed numerem konta kodu Polski "PL"