Mediacje według procedury cywilnej

Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach prowadzonych według procedury cywilnej (art. 5 i 10 kpc)

Mediacja jest sposobem rozwiązywania konfliktu, w którym biorą udział skłócone strony i mediator.
Mediator to osoba godna zaufania, wpisana do wykazu prowadzonego przez sąd okręgowy, której zadaniem jest pomoc w wypracowaniu porozumienia, poprzez ułatwienie stronom rozmowy, łagodzenie napięć w trakcie negocjacji, zadawanie pytań. Spór muszą rozwiązać same strony konfliktu.
Mediacja jest dobrowolna (art. 183 1 kpc).
Sąd aż do zamknięcia pierwszego posiedzenia wyznaczonego na rozprawę może skierować strony do mediacji. Po zamknięciu tego posiedzenia sąd może skierować strony do mediacji tylko na zgodny wniosek stron (art. 183 8 § 1 kpc).
Mediacji nie stosuje się w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu nakazowym i upominawczym (art.183 8§ 4 kpc).
Mediatora wskazuje sąd, ale strony mają prawo wybrać innego (art. 1839 kpc). Postępowanie mediacyjne winno trwać nie dłużej niż miesiąc, z tym że na zgodny wniosek stron może być przedłużone (art. 183 10 kpc).
Postępowanie mediacyjne nie jest jawne a mediator jest obowiązany zachować w tajemnicy fakty, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji, o ile strony nie zwolnią go z tego obowiązku (art. 184 4 kpc).Z przebiegu mediacji sporządza się protokół, w którym nie . umieszcza się treści wypowiedzi stron a jedynie wynik mediacji. Wynikiem mediacji jest zawarcie bądź też nie ugody przed mediatorem. Ugodę podpisaną przez strony, mediator wraz z protokołem niezwłocznie składa do sądu (art. 183 12 – 183 13kpc)
Zawarta w postępowaniu mediacyjnym ugoda podlega zatwierdzeniu na wniosek strony przez sąd i powinna być przez strony dobrowolnie wykonana. W przypadku gdyby jedna ze stron nie chciała wykonać ugody dobrowolnie, to wówczas sąd nada zatwierdzonej ugodzie mediacyjnej skutki prawne zrównane z ugodą sądową, w tym w szczególności w zakresie możliwości skierowania jej do egzekucji (art. 18315 kpc, art. 777§ 1 pkt 2 1 kpc). Wszczęcie postępowania mediacyjnego przerywa bieg przedawnienia roszczeń (art. 123§ 1 pkt 1 kc) i przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie nie zostanie zakończone (art. 124§ 2 kc).
Zawarcie ugody przed mediatorem i jej zatwierdzenie przez sąd kończy postępowanie sądowe w sprawie.
Koszty związane z mediacją są nieporównywalnie niższe od kosztów sądowych związanych z przeprowadzeniem pełnego postępowania sądowego. Do kosztów mediacji należą: wynagrodzenie mediatora i wydatki przez niego poniesione (art. 1835 kpc). Wynagrodzenie mediatora w zakresie mediacji sądowych reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 30 listopada 2005r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotom wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz.U. nr 239, poz. 2018).
Strona zainteresowana skierowaniem sprawy do mediacji winna złożyć w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej informacji inicjatywę w tym przedmiocie do Sądu Rejonowego w ……………………….ul. ……………………. do sprawy sygn. akt ………………………………….