I N 403/21

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza w sprawie zarejestrowanej pod sygn. akt I N 403/21
W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Gnieźnie Wydział I Cywilny ogłasza, że w dniu 17.03.2021 roku został złożony przez Rafała Wiśniewskiego wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Edwarda Wiśniewskiego zmarłego w dniu 14 grudnia 2020 r. w Gnieźnie, nr PESEL: 53090413559, ostatnio zamieszkałego w Gnieźnie, 62-200, ul. Ślusarska 32. Sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt I N 403/21.

Pouczenie:
Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1 k.p.c.) zaś osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.). Osoby wymienione w punkcie drugim (art. 637 § 1 k.p.c.) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należąc do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: I N 403/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gnieźnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krystian Lis
Dokument z dnia:
2021-06-01
Publikacja w dniu:
2021-06-01
Opis zmiany:
b/d