Biegli sądowi

Uregulowania dotyczące szczegółowego trybu ustanawiania biegłych sądowych, pełnienia przez nich czynności oraz zwalniania z funkcji ujęto w ramach rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. nr 15, poz. 133).

Biegłych sądowych dla poszczególnych gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności ustanawia przy sądzie okręgowym na okres 5 lat prezes tego sądu. Ustanowienie biegłym osoby zatrudnionej wymaga zasięgnięcia opinii zakładu pracy zatrudniającego tę osobę. W przypadku osób wykonujących wolny zawód ustanowienie biegłym wymaga zasięgnięcia opinii organizacji zawodowej, do której osoba ta należy.

Biegłym może być ustanowiona osoba, która:

  1. korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
  2. ukończyła 25 lat życia;
  3. posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
  4. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
  5. wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.

Posiadanie wiadomości specjalnych powinno być wykazane dokumentami lub innymi dowodami. Ocena, czy posiadanie wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane, należy do prezesa sądu okręgowego. Biegłym - tłumaczem języka migowego - może być osoba, która ukończyła 21 lat życia oraz posiada "Certyfikat drugi - "T2" - tłumacz-biegły w zakresie języka migowego" lub tytuł eksperta tego języka, wydane przez Polski Związek Głuchych.

Lista biegłych sądowych jest udostępniana zainteresowanym w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Gnieźnie.

Dokument można również pobrać z właściwej strony Sądu Okręgowego w Poznaniu. Na wspomnianej witrynie dostępne są ponadto szczegółowe informacje dla osób ubiegających się o ustanowienie biegłym przy Sądze Okręgowym w Poznaniu.